รอๆๆๆ...
10 อันดับ ผู้ปิดงานเยอะที่สุดในเดือนนี้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด ศูนย์บริการ จำนวนงาน
1 ศิริชัย พวาศิริ สกลนคร สกลนคร 4
2 เจนณรงค์ บุญเรือง สกลนคร วานรนิวาส 3
3 วิทวัฒ กุลทะเล นครพนม ธาตุพนม 2
4 กมล สกุลไทย มุกดาหาร มุกดาหาร 2
5 ภัทรวิชญ์ ศรีอุดม เลย เชียงคาน 2
6 ธีระวัฒน์ รัตนสังวาลย์ มุกดาหาร มุกดาหาร 2
7 สง่า จันทร์ส่อง ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1
8 ณัฐสิทธิ์ ชินจักร นครพนม ธาตุพนม 1